Učivo 5. ročníku

Český jazyk- jazyková výchova

stavba slova

slova jednoznačná, mnohoznačná, antonyma, synonyma

slovní druhy

zpráva, oznámení

popis

základní skladební dvojice

shoda podmětu s přísudkem

vyprávění

tvarosloví podst. jména)

tvarosloví (příd. jména)

přihláška, dotazník, inzerát

tvarosloví (zájmena, číslovky)

věta jednoduchá a souvětí

neohebné slovní druhy

Čtení

čtenářské deníky

dobrodružná literatura

literatura s dětským hrdinou

pohádka umělá a lidová

návody, recepty

umělecko-naučná literatura

divadelní představení

Matematika

Přirozená čísla do a přes 1 000 000

písemné algoritmy početních operací (písemné +,-,:, .)

zlomky

desetinná čísla

zaokrouhlování

řešení slovních úloh

grafy, tabulky, diagramy

soustavy souřadnic

Geometrie

obsah a obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku

kružnice, kruh

rovnoběžky, přímky, kolmice

síť kvádru a krychle

osová souměrnost

Anglický jazyk

tématický okruh rodina, domov, bydlení

číslovky 0-100

člen určitý, neurčitý

práce se slovníkem

tématický okruh lidské tělo, škola, Halloween

rozkazy

abeceda

hláskování, přivlastňování

angličtina ve světě, psaní pohlednic

sloveso to be (otázka, zápor)

tématický okruh Vánoce, Nový rok

sloveso have got (otázka, zápor)

tématický okruh volný čas, rozvrh hodin

přítomný čas prostý

vazba there is, there are

způsobové sloveso cant, can´t

témtický okruh naše město, restaurace

způsobové sloveso must, mustn´t, let´s

tématický okruh domácí práce, nákup, oblečení, popis osob

přítomný čas průběhový

Vlastivěda

národní dějiny

-vláda Habsbusků

-významné svátky a dny

-1.světová válka, samostatnost ČSR

-2.světová válka

-kulturní památky naší vlasti

naše vlast

-Žatec a okolí

-ochrana přírody

-práce s mapou ČR

-orientace v krajině

-ČR-regiony, města, povrch......

Evropa

-práce s mapou Evropy

-putování po Evropě-podnebí, povrch, města,státy...

-poloha Evropy -oceány, ostrovy, poloostrovy...

Přírodověda

-živá a neživá příroda

-rostliny a živočichové na Zemi v různých podnebných pásech

-počasí a podnebí

-třídění rostlin a živočichů

-chráněné oblasti, ochrana přírody, ohrožené oblasti na Zemi

-rostliny a živočichové v našem regionu

-ochrana zdraví, denní režim

-lidské tělo

-etapy lidského života, partnerské vztahy

-gravitační síla, magnetická síla

-vesmír a Země-sluneční soustava

Informatika a počítače

Pojmy: klávesnice, monitor, plocha, myš, kurzor myši, tlačítka myši, roller=kolečko myši, procesor, pevný disk=harddisk= HD=HDD, RAM =operační paměť, operační systém, ikona, okno, nabídka, pás karet, tlačítko Office, panel Rychlý přístup, stavový řádek, hlavní panel, nabídka Start, posuvník

Činnosti: vypnout/zapnout PC, maximalizovat okno, minimalizovat okno, obnovení z max., zavřít okno, přesun okna po ploše, úprava okna, přepínání mezi okny, vytvořit složku, přejmenovat složku, přesunout složku, kopírovat složku, vytvořit dokument, pojmenovat/přejmenovat dokument, uložit dokument, přesunout dokument, kopírovat dokument, využívat nápovědu

Klávesy: mezerník, Enter, Shift, Caps Lock, Delete, Backspace, Ctrl, klávesové zkratky (Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A), Tab

Práce ve Wordu: psaní: š, Ú, Č, Ď, Ó, ó, ď, ť.…, formátování písma – karta písmo (velikost, barva, kurzíva, tučné, podtržení), WordArt – základní funkce (výplň textu, barva textu, textové efekty), vkládání obrázků a jejich úprava, vkládání obrazců, formát obrazců (výplň, obrys, efekty, pozice seskupení), práce s odstavcem (zarovnání textu, odrážky, práce s pravítkem – odsazení), tabulka ve Wordu

E-mail: založit nový e-mail, napsat zprávu, vyplnit předmět, text, připojit soubor, odeslat e-mail, práce s adresářem e-mailu

Internet: internetové vyhledavače, internetové stránky (naší školy), vyhledávání pomocí adresového řádku a vhodného hypertextu, efektivní vyhledávání (záložka obrázky), kopírování z internetu – autorská práva